Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

Okvir politike razvoja podeželja v programskem obdobju 2014–2020 (program razvoja podeželja) ureja zakonodaja Evropske unije, katere predlogi so bili objavljeni oktobra 2011. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo v novi finančni perspektivi še bolj vključen v skupno načrtovanje – v t.i. skupni strateški okvir, v katerega so poleg Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja vključeni tudi Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo z namenom učinkovitejšega uresničevanja ciljev strategije za trajnostno, pametno in vključujočo rast – Evropa 2020.

Politika razvoja podeželja pa je tudi sestavni del Skupne kmetijske politike (SKP), ki poleg politike razvoja podeželja ureja tudi neposredna plačila in skupno ureditev kmetijskih trgov ter skupno ureditev za financiranje, upravljanje in nadziranje te politike.

Obiščite spletno stran Program razvoja podeželja.