Shema “izbrana kakovost”

 

Shema Izbrana kakovost

Da bi slovenski potrošnik lažje prepoznal lokalne kakovostne proizvode, je Slovenija vzpostavila novo shemo kakovosti »izbrana kakovost«. Ta potrošniku zagotavlja, da je označen kmetijski in živilski proizvod:

 • višje kakovosti,
 • poleg nadzora s strani uradnih institucij tudi redno kontroliran s strani certifikacijskega organa,
 • iz osnovne surovine z znano državo pridelave, rojstva in reje živali
 • v celoti pridelan in predelan v državi, ki je navedena v zaščitnem znaku.

Pridelovalci in predelovalci lahko svoje certificirane proizvode, ki so pridelani in predelani v Sloveniji, označujejo in promovirajo z zaščitnim znakom “izbrana kakovost – Slovenija”. Zaščitni znak na embalaži certificiranih proizvodov in predstavljen v različnih komunikacijskih materialih tako informira potrošnike o specifičnih značilnostih in prednostih izdelkov, povečuje njihovo prepoznavnost, jih promovira ter vpliva na potrošnikova prepričanja in njihovo namero za nakup.

Različne variante znaka

Shema »izbrana kakovost« se glede na državo pridelave, reje in predelave osnovne surovine proizvoda in pridobljenega certifikata lahko trži z dvema zaščitnima znakoma:

1. Če je proizvod pridelan in predelan v isti državni in tako tudi certificiran, potem se v zaščitnem znaku lahko navede tudi državo pridelave in predelave (npr. Izbrana kakovost – Slovenija ali Izbrana kakovost – Avstrija…).
2. Če država pridelave, reje ni enako državi predelave (osnovna surovina za proizvode je lahko pridelana v eni državi, proizvod pa predelan v drugi državi) se proizvod lahko certificira in označeni z zaščitnim znakom »Izbrana kakovost« brez navedbe imena države. Seveda morajo ti proizvodi zagotavljati posebne lastnosti proizvodov in sledljivost osnovne surovine.

Pravila uporabe znaka so zapisane v Celostni grafični podobi znaka Izbrana kakovost (CGP) (priloga)

Prednosti vstopa v shemo

Pred vstopom v shemo kakovosti mora vsak pridelovalec oziroma predelovalec v okviru svoje proizvodnje oceniti prednosti in obveznosti, ki jih prinaša uporaba zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« in za katere proizvode želi vstopiti v shemo.

Prednosti označenih proizvodov:

 • Potrošniku daje jasno zagotovilo, da je bil proizvod v celoti pridelan in predelan v Sloveniji, da je kakovosten, da je proizvodnja pod redni nadzor, zato ji potrošnik lahko zaupa.
 • Z enotnim označevanjem slovenske kakovostne hrane bomo povečali njeno prepoznavnost na trgovskih policah.
 • Ob povečanem povpraševanju lahko na dolgi rok ustvarjajo rast prihodkov od prodaje.
 • Pridelovalcu, ki je vključen v shemo, daje možnosti za večji in bolj predvidljiv odkup hrane, stabilnejšo ceno in dolgoročnejše sodelovanje med pridelovalci in predelovalci.
 • krepitev slovenske agroživilske verige z zagotavljanjem odkupa od slovenskih pridelovalcev in predelovalcev,
 • dolgoročno večanje proizvodnje v določenih sektorjih s slovenskimi osnovnimi surovinami.

Specifikacije za shemo

SPECIFIKACIJA je uradni dokument, ki za posamezen sektor natančno določa posebne lastnosti kmetijskih in živilskih proizvodov oziroma zahteve glede njihovega načina pridelave, predelave ali kakovosti osnovnih surovin ter določa državo pridelave/reje in predelave osnovnih surovin. Določa torej lastnosti proizvodov, ki jih morajo izpolnjevati vsi pridelovalci in predelovalci, ki želijo svoje proizvode certificirati in jih označiti z zaščitnim znakom »izbrana kakovost« oziroma »izbrana kakovost – Slovenija«.

Posebne lastnosti in državo pridelave/reje in predelave osnovne surovine si v specifikaciji za »izbrano kakovost« določijo sami pridelovalci in predelovalci, ki so združeni v reprezentativno skupino določenega sektorja. Reprezentativna skupina določenega sektorja mora zagotoviti širši konsenz med pridelovalci in predelovalci glede vseh zahtev, ki jih skupina vključi v specifikacijo za »izbrano kakovost« za določen sektor.

Posebne lastnosti kmetijskega pridelka in živila v specifikaciji morajo biti določene tako, da:

1. zagotavljajo višjo kakovost kmetijskega pridelka ali živila in
2. so istočasno dovolj široke, da omogočajo vstop v shemo »izbrana kakovost« večjemu številu primarnih pridelovalcev.

Aktivna udeležba vseh zainteresiranih skupin pri pripravi specifikacije je ključnega pomena, saj lahko s svojimi predlogi in izkušnjami pozitivno vplivajo na pripravo dobre specifikacije. Vsaka specifikacija je pred obravnavo strokovne komisije MKGP predhodno dana tudi v javno obravnavo. Po mnenju strokovne komisije MKGP izda odločbo, s katero potrdi specifikacijo in jo objavi na spletnih straneh MKGP.

Potrjena specifikacija omogoča pridelovalcem in predelovalcem, da se vključijo v postopek certificiranja in pridobijo certifikat. Certifikat proizvajalcu omogoča uporabo zaščitnega znaka »izbrana kakovost« oziroma »izbrana kakovost – Slovenija« pri trženju certificiranih proizvodov.
Posebne lastnosti kmetijskega pridelka in živila se lahko nanašajo na pridelavo oziroma predelavo oziroma kakovost osnovnih surovin, in sicer na:

 • sestavo kmetijskega pridelka ali živila ali
 • na okolju prijazno pridelavo ali
 • na kakovost surovin ali
 • na dobrobit živali ali
 • posebno zdravstveno varstvo živali ali
 • način krmljenja ali
 • kratke transportne poti ali
 • hitro predelavo surovin ali
 • čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Sektor mleka in sektor mesa v letu 2016 vstopata v promocijo. Ponudniki v teh sektorjih nameravajo svoje proizvode certificirati v shemi »Izbrana kakovost Slovenija«. Za namen certificiranja bodo morali proizvodi izpolnjevati posebne lastnosti, ki so zapisane v Specifikaciji.

Specifikacija za meso se nahaja ne tej povezavi.
Specifikacija za mleko se nahaja ne tej povezavi.

Postopek certifikacije

Pri vstopi v shemo »Izbrana kakovost-Slovenija« je za kmete in živilsko industrijo pomembno:

 • razumevanje specifikacije in parametrov oz. posebnih lastnosti proizvodov, ki jih mora zagotavljati pridelovalec oziroma predelovalec v svojem proizvodnem procesu,
 • zagotavljanje osnovne surovine, ki mora biti pridelana in predelana v Sloveniji,
 • vodenje zahtevanih evidenc,
 • sprotno izvajanje lastne notranje kontrole, ki zagotavlja izpolnjevanje vseh zahtev iz specifikacije,
 • enkrat letno certificiranje s strani certifikacijskega organa,
 • strošek letnega certificiranja, ki ga krije vsak posamezen pridelovalec oziroma predelovalec.

Pridelovalec oziroma predelovalec lahko vstopi v shemo »izbrana kakovost – Slovenija« za vse tiste proizvode, za katere so potrjene specifikacije.
Po odločitvi za vstop v shemo se proizvajalec odloči ali se postopka certificiranja loti INDIVIDUALNO (posamezno certificiranje) ali kot član skupine proizvajalcev za določen sektor (SKUPINSKO certificiranje).

Za pridobitev zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« svetujemo, da se posamezni proizvajalci združijo v skupine proizvajalcev, ki so lahko že obstoječe pravne strukture (npr. društva, GIZ-i, zadruge, KGZS itd.). Te skupine proizvajalcev bodo pri certifikacijskem organu vzpostavile zahtevo za začetek postopka certificiranja za vse svoje člane (pridelovalce in predelovalce). Takšni obliki certificiranja pravimo SKUPINSKO CERTIFICIRANJE (kot skupina proizvajalcev). Pri skupinskem certificiranju certifikacijski organ preveri določen delež vseh članov skupine (delež pridelovalcev na terenu in vse glavne predelovalne obrate, ki so člani skupine).

Certifikacijski organ pri izvajanju postopka kontrole na terenu preverja zgolj tiste zahteve in parametre, ki so določeni v specifikaciji za določen sektor in proizvode. Zato je zelo pomembno, da se vsak pridelovalec in predelovalec dobro seznani z vsebino specifikacije za svoje proizvode. Iz specifikacije bo vsakemu pridelovalcu in predelovalcu jasno, katerih zahtev se bo moral držati v svojem proizvodnem procesu.

Če certifikacijski organ med kontrolo na terenu ne ugotovi kršitev zahtev in parametrov iz specifikacije, izda skupini proizvajalcev oziroma posameznemu proizvajalcu CERTIFIKAT.

Certifikat daje proizvajalcem pravico, da tržijo proizvode z ustreznim zaščitnim znakom v skladu s celostno grafično podobo in navodili za uporabo.

Pridelovalec oziroma predelovalec, ki želi certificirati različne proizvode iz različnih specifikacij, se mora certificirati ZA VSAKO SPECIFIKACIJO POSEBEJ. V tem primeru bo certifikacijski organ preverjal izpolnjevanje zahtev posebej iz specifikacije za goveje in perutninsko meso ter posebej za iz specifikacije za mleko.

Vsak proizvajalec se lahko s certifikacijskim organom dogovori, da se dejanska kontrola za vse proizvode iz različnih specifikacij opravi naenkrat, če certifikacijski organ to lahko izvede.

Predlagamo, da se pred dejanskim certificiranjem dogovorite glede postopkov certificiranja s posameznimi certifikacijskimi organi. Certificiranje bodo izvajali trije certifikacijski organi, zato se je za informacije glede natančnega postopka in potrebne dokumentacije smiselno obrniti direktno na njih.

Certifikacijski organi, ki so imenovani za izvajanje postopka certificiranja za proizvode iz shem izbrana kakovost so:

BUREAU VERITAS
Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 47 57 600

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Pivola 8, 2311 Hoče
Tel: (02) 613 08 31

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Vinarska ulica 22, 2000 Maribor
Tel: (02) 2284952
E-mail: info@kon-cert.si

Ukrep M3.1 – Možnosti povračila stroškov certificiranja v obliki nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

Certificiranje sicer pomeni dodatne letne stroške kontrole, vendar pa bodo nosilci kmetijskih gospodarstev za prvih pet let od novega vstopa v shemo kakovosti lahko uveljavljali pravico do povračila stroškov kontrole pri ukrepu M 3.1 “Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti” Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Javni razpis za podukrep M3.1 je trenutno objavljen (objava 11.11.2016) in bo odprt do 28.12.2016, ki je zadnji možen dan za oddajo vlog. Javni razpis z vso dokumentacijo je dostopen na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1284

Predmet podpore je pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Upravičene sheme kakovosti so:

  • Evropske sheme kakovosti
   – zaščitena geografska označba (Ptujski luk in Slovenski med)
   – zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre)
   – ekološka pridelava in predelave
   – registrirane sheme kakovosti za vino
  • Nacionalne sheme kakovosti

– izbrana kakovost
– integrirana pridelava

Upravičenci so:

 • Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki opravljajo kmetijstko dejavnost na območju RS in je prijavljeno v postopek certificiranja (na novo vstopajo v shemo kakovosti),
 • Pravna oseba, ki je v postopek certificiranja prijavila vsaj TRI KMG za upravičeno shemo kakovosti, ki na novo vstopajo v shemo.

Obdobje upravičenosti za povračilo stroškov kontrole: PRVIH PET LET od novega vstopa v shemo kakovosti.

Višina podpore: Podpora se dodeli v obliki PAVŠALNEGA plačila v obliki nepovratnih sredstev za obdobje največ prvih pet zaporednih let od vstopa v posamezno shemo kakovosti. Najvišji znesek javne podpore za koledarsko leto je 3.000 EUR na posamezno kmetijsko gospodarstvo. Višina pavšala se vedno določi za oziroma na posamezno kmetijsko gospodarstvo.

Po petletnem obdobju se ta pomoč ukinja, saj se smatra, da se je kmetijsko gospodarstvo prilagodilo novim zahtevam sheme kakovosti in v petletnem obdobju začelo dosegati tudi višje cene proizvoda kot tudi stabiliziralo svojo proizvodnjo.

Prejete vloge za priznanje označbe “izbrana kakovost”

Izbrana kakovost: prispevek, promocija, e-izobraževanje