Obvezni prispevek za promocijo

Prispevek za promocijo mlekaPrispevek za promocijo mesaObračun in nakazila prispevkov

Financiranje promocije

Različne vrste promocije se financirajo različno. Promocija po zakonu o promociji se financira delno iz proračuna, delno pa iz prispevkov sektorja, za katerega se promocija izvaja. Promocija sheme kakovosti »Izbrana kakovost« se financira delno iz zbranih prispevkov sektorja, ki se je odločil za vstop v promocijo, delno pa iz proračuna Republike Slovenije. Prispevki sektorja se zbirajo na posebnem računu na MKGP in so uporabljeni izključno samo za promocijo tega sektorja.

V zakonu je določen način izvajanja promocije in razmerje sredstev, ki jih prispevata posamezen sektor in država.

Vsebina promocije Prispevek sektorja in države
Splošna promocija Zagotavljanje informacij potrošnikom o značilnostih pridelave in predelave, o sistemih zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti, o posebnih lastnostih in prehranjevalnih koristih ter priporočenem dnevnem vnosu kmetijskih in živilskih proizvodov. 25% zbranega prispevka sektorja; prispevek države ni omejen
Promocija sheme kakovosti Informiranje potrošnikov o pomenu in značilnostih nove nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« ter promoviranje kmetijskih proizvodov s to označbo. 75% zbranega prispevka sektorja; država lahko prispeva do največ 50% vseh sredstev za ta namen

Višina prispevka, ki ga plača posamezen zavezanec za plačilo prispevka v posameznem sektorju je določena z odredbo za vsak sektor posebej. Odločitev o višini prispevka sprejme sektor sam v okviru sektorskega odbora. Za triletno obdobje od 2016 do 2019 je ta višina za sektor mleka in mesa naslednja:

Prispevek v sektorju mleka

Višina prispevka za sektor mleka znaša 0,5 €/1.000 litrov mleka oziroma 0,4854 €/1.000 kg mleka.
Po določilih Zakona o promociji polovico tega zneska prispeva nosilec kmetijskega gospodarstva oz. pridelovalec mleka, drugo polovico pa prispeva kupec (odkupovalec) mleka oz. tisti, ki mleko predela v končni proizvod: vsak torej po 0,25 €/1.000 l mleka.

Vsi zavezanci za plačilo prispevka v sektorju mleka so zavezani plačevati prispevek po zakonu o promociji od 1. decembra 2016 do vključno 31. decembra 2018. Prispevek se odšteje od končnega zneska, ki že vsebuje DDV. Prispevek ne predstavlja plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost in ne nastane obveznost obračuna DDV.

Sektorska navodila za plačilo prispevka za zavezance iz sektorja mleka (pdf)

Prispevek v sektorju mesa

Višina prispevka za sektor mesa znaša:

  • 0,70 €/glavo govedi staro do enega leta
  • 2,40 €/glavo govedi staro nad eno leto,
  • 0,003 €/glavo perutnine.

V skladu z Zakonom o promociji polovico tega zneska prispeva nosilec kmetijskega gospodarstva oz. rejec živali, drugo polovico pa prispeva kupec oz. klavnica. Za glavo govedi staro do enega leta bo vsak torej prispeval po 0,35 €, za glavo govedi staro nad eno leto bo vsak prispevka po 1,20 € in za glavo perutnine bo vsak prispeval 0,0015 €.

Vsi zavezanci za plačilo prispevka v sektorju govejega in perutninskega meso so zavezani plačevati prispevek po zakonu o promociji od 1. decembra 2016 do vključno 31. decembra 2018. Prispevek se odšteje od končnega zneska, ki že vsebuje DDV. Prispevek ne predstavlja plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost in ne nastane obveznost obračuna DDV.

LASTNA PORABA – IZJEMA PRI PLAČILU PRISPEVKA

 
Za potrebe lastne porabe lahko imetnik živali izpolni IZJAVO – STORITVENI ZAKOL ZA LASTNO UPORABO s katero izjavlja da določeno število lastnih živali oz. količino mesa lastnih živali porabiti za potrebe lastne družine. S podpisom izjave se imetnik živali zaveže k resničnosti podatkov. Nadzor nad izvajanjem ZPKŽP opravlja kmetijski inšpektor in pregleduje tudi listine in skladnost s podatki o plačilu prispevka določenega po ZPKŽP in podzakonskih aktih.

1. OBRAZLOŽITEV LASTNE PORABE
Lastna poraba živil živalskega izvora je poraba za potrebe lastne družine imetnika živali. Vsak drug način porabe ali prometa – tudi na turistični kmetiji, v gostilni, kmetiji odprtih vrat, prireditvah itd. – se šteje za javno potrošnjo.

Na podlagi statističnih podatkov RS se NA OSEBO povprečno NA LETO porabi cca. 89 kg mesa, od tega cca. 19 kg govejega in telečjega mesa, 37 kg prašičjega mesa in 29 kg perutninskega mesa.

2. PLAČEVANJE PRISPEVKA PO ZPKŽP V PRIMERU UVELJAVLJANJA LASTNE PORABE
10. odstavek 13. Člena ZPKŽP omogoča, da se za storitveni zakol za lastno uporabo v gospodinjstvu prispevek NE plačuje. Lastna poraba je dovoljena zgolj za količine, ki se porabijo za LASTNE POTREBE.

Klavnica obračuna in nakaže prispevek za tiste živali oziroma dele živali (npr. polovica trupa itd.), ki gredo naprej v promet (predelava, turistična kmetija, prodaja gostilnam, prodaja na kmetiji, kmetija odprtih vrat, prireditve itd.). Za tiste živali oziroma dele živali, ki jih imetnik živali porabi za lastne potrebe klavnica NE obračuna in nakaže prispevka.

3. HRAMBA IZJAV
Klavnica hrani originalne podpisane izjave vseh imetnikov živali, ki uveljavljajo lastno porabo. Klavnica mora dovoljevati dostop do originalnih izjav kmetijskemu inšpektorju oziroma ostalim inšpekcijam, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora nad plačevanjem prispevka po ZPKŽP.

1. december 2016 začetek plačevanja prispevka

Vsi zavezanci za plačilo prispevka v sektorju mleka ter sektorju govejega in perutninskega mesa so zavezani plačevati prispevek po zakonu o promociji od 1. decembra 2016 do vključno 31. decembra 2018. Prispevek se odšteje od končnega zneska, ki že vsebuje DDV. Prispevek ne predstavlja plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost in ne nastane obveznost obračuna DDV.

DDV

Vsi zavezanci za plačilo prispevka v sektorju mleka ter sektorju govejega in perutninskega mesa so zavezani plačevati prispevek po zakonu o promociji od 1. decembra 2016 do vključno 31. decembra 2018. Prispevek se odšteje od končnega zneska, ki že vsebuje DDV.

Na izstavljen račun napisati klavzulo:
Prispevek ne predstavlja plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost in ne nastane obveznost obračuna DDV.

Za kaj so porabljeni prispevki

Vsa sredstva, zbrana s strani zavezancev v sektorjih mleka in mesa, bodo porabljena izključno za promocijo in informiranje posameznega sektorja ter se ne bodo namenjala za druge namene. Npr. sredstva zbrana s strani pridelovalcev in predelovalcev mleka bodo namenjena zgolj za promocijo mleka in mlečnih proizvodov.

Poraba sredstev bo transparentna in spremljana s strani Sveta za promocijo, poleg tega bo MKGP redno izvajalo meritve učinkovitosti izvajanja promocije in doseganje zastavljenih ciljev.

Sredstva bodo namenjena za oglaševanje v klasičnih medijih (TV, radio, tisk, splet in digitalni kanali, oglaševanje na prostem ipd.) in na maloprodajnih mestih, razdeljevanje publikacij in promocijskega materiala neposredno potrošnikom, degustacije vzorcev kmetijskih in živilskih proizvodov na mestih prodaje ter različne promocijske, izobraževalne in informativne dogodke.

Glej tudi poglavje Izvajanje promocije.

Izbrana kakovost: prispevek, promocija, e-izobraževanje