Zaščitni znak Izbrana kakovost

Shema kakovosti »izbrana kakovost« v 2016 za mleko in meso

 

izbrana kakovost
 

Slovenski prehranski proizvodi trenutno nimajo enotne označbe in enotne komunikacije za nastop na trgu, ki bi potrošnika na enoten način nagovarjala, da naj poseže po hrani, ki je pridelana in predelana v Sloveniji. Z novo označbo »Izbrana kakovost – Slovenija« uveljavljamo enotno shemo kakovosti, ki bo slovenskim proizvodom omogočila razlikovalno vrednost na osnovi jasno definirane države pridelave in predelave (Slovenija) ter posebnih lastnosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) želi z uvedbo novega znaka doseči, da bodo kakovostni slovenski prehranski proizvodi enotno označeni in jih bo tako potrošnik lažje prepoznal.

Proizvodi, ki bodo certificirani in označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, bodo prinašali potrošnikom zagotovilo da ima proizvod naslednje lastnosti:

  • pridelan in predelan v Sloveniji
  • ima specifične lastnosti, ki se nanašajo na kakovost, način pridelave in predelave, dobrobit živali, način krmljenja in podobno.
  • da so ti parametri redno (vsaj enkrat letno) kontrolirani s strani akreditiranih kontrolnih organov.

Kdo lahko dobi zaščitni znak?

MKGP je objavilo Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«, na podlagi katerega sektor vloži specifikacijo na MKGP, ki natančneje določa parametre za določene proizvode. Po odobritvi specifikacije s strani MKGP se le ta objavi na spletnih straneh MKGP in s tem postane javna in dostopna vsem proizvajalcem, da začnejo s postopkom pridobitve certifikata za shemo »izbrana kakovost« za določen sektor. Ko proizvajalec prejme certifikat za shemo izbrana kakovost, lahko svoje proizvode označuje in trži z nacionalnim znakom – označbo »Izbrana kakovost –Slovenija«.

Mleko in meso v 2016 z označbo »Izbrana kakovost – Slovenija«

Sektor mleka in sektor mesa za goveje in perutninsko meso sta sprejela odločitev, da v 2016 vstopita v promocijo po Zakonu o promociji. To pomeni dvoje:

  1. Sektorja mleko in meso sta pripravila specifikacije za novo shemo »Izbrana kakovost«, ki ju nameravata konec 2015 vložiti na MKGP. Po pregledu, uskladitvi in potrditvi bo specifikacija za sektor mleka in za sektor mesa objavljena na spletu. S tem bo možen začetek certificiranja vlagateljev, ki bodo izpolnjevali zastavljene parametre iz posamezne specifikacije. Kriteriji v specifikaciji bodo po potrditvi s strani MKGP obvezujoči za vse proizvajalce, ki bodo želeli vstopiti v shemo »Izbrana kakovost«. Znak bo lahko uporabljal vsak, ki bo pridobil certifikat s strani akreditiranega certifikacijskega organa, kar bo zagotavljalo izpolnjevanje vseh pogojev iz potrjene specifikacije za določen proizvod iz sektorja mesa ali mleka.
  2. Sektor mesa za goveje in perutninsko meso in sektor mleka bosta po prejetju sklepa Evropske Komisije o potrditvi programa promocije začela plačevati prispevek določen v sektorskih Uredbah o višini in začetku plačevanja prispevka. Prispevek bodo v sektorju mesa in sektorju mleka plačevali pridelovalci in kupci (predelovalci). Prispevek se bo zbiral na proračunski postavki, namenjeni izvajanju sektorskih promocij. Vsoti, zbrani s strani proizvajalcev, bo svoj del dodala še država in sicer vsaj 40 % celotne vrednosti sektorske promocije. Promocija se bo predvidoma začela v letu 2016.